Встановлення комуністичного тоталітарного режиму в Україні (матеріал для повторення) – підготовка до НМТ з історії України 2022

Встановлення комуністичного тоталітарного режиму в Україні (матеріал для повторення) - підготовка до НМТ з історії України 2022

Причини вступу УСРР у СРСР. Всі радянські республіки мали спільне політичне керівництво. Правлячою була більшовицька партія, місцеві республіканські організації якої не мали автономії. Керівництво радянськими республіками здійснювалося з одного центру — ЦК РКП(б). Система угод між радянськими республіками характеризувалася як «договірна федерація». Насправді державні органи УСРР не мали автономії й підпорядковувалися Москві. Це дає підстави охарактеризувати УСРР на початку 20-х рр. як псевдодержаву. Те саме засвідчив і договір між УСРР і РСФРР, укладений у грудні 1920 р. У середовищі КП(б)У проявлялося відверте, цинічне ігнорування національної культури, презирливе ставлення до неї.

Входження УСРР до складу СРСР. 10.12.1922 р. в Харкові відбувся Сьомий Всеукраїнський з’їзд рад, який схвалив Декларацію про утворення СРСР. І з’їзд рад СРСР відбувся 30 грудня 1922 р. На ньому було ухвалено декларацію і договір про утворення СРСР. До його складу увійшли Білоруська СРР, Закавказька Федерація, Російська Федерація й УСРР. Завершилося оформлення СРСР з ухваленням Конституції, це відбулося 31 січня 1924 р. У травні 1925 р. IX Всеукраїнський з’їзд рад затвердив новий текст Конституції УСРР, у якому закріплено вступ радянської України до СРСР.

Наслідки вступу УСРР у СРСР:

 • втрата навіть формальної незалежності, повноваження стосувалися лише внутрішніх справ, культурно-освітньої сфери, місцевої промисловості, охорони здоров’я, сільського господарства, право на вихід зі складу СРСР було фікцією;
 • закріплення територіальної цілісності України, хоча й в несправедливих щодо України кордонах, існування власного адміністративного апарату, визнання культурно-освітніх прав українців.

Масовий голод у південних губерніях УСРР (1921-1923 рр.). Економічне становище після кількох років війни було дуже складним;

 • у 1921 р. воно погіршилося через посуху і неврожай, які охопили степові райони України. Урожай сягав лише 30 % від рівня 1916 р. за рахунок північних і правобережних земель, які постраждали менше;
 • війська перекрили всі шляхи, що зв’язували Північ з Півднем;
 • незважаючи на неврожай, на Півдні тривали хлібозаготівлі. Жодна з губерній, яка голодувала, не була звільнена від податку. Безперечно, головною причиною трагедії була політика влади;
 • хліб з України вивозили в Поволжя, що голодувало, промислові центри Росії, експортували за кордон;
 • Москва фактично випробувала голод як ефективний засіб придушення повстанського антибільшовицького руху.

Антицерковна кампанія. Атеїстична влада скористалася голодом як зручним приводом для посилення репресій щодо духовенства:

 • вилучалися коштовності із храмів нібито для закупівлі зерна за кордоном;
 • держава спровокувала конфлікти між духовенством і чиновниками, що здійснювали конфіскації у культових спорудах;
 • відбувалися арешти і розстріли священників і вірян;
 • Ленін закликав: «Чим більшу кількість представників реакційного духовенства і реакційної буржуазії нам… вдасться розстріляти, тим краще»;
 • терор щодо духовенства посилював соціальне напруження в суспільстві.

Це викликало величезні жертви: 1,5-2,0 млн померлих осіб. У той же час з інших районів Росії, Казахстану, де також голодували, переселяли людей в Україну. Лише з другої половини 1922 р. деяка допомога населенню районів, що голодували, почала надаватися міжнародними організаціями (більша частина пожертвувань йшла в Росію). Але голод в Україні був ліквідований тільки в 1923 р.

Причини та особливості впровадження непу в Україні: внутрішнє становище УСРР на початок 20-х рр. характеризується як господарська розруха. Керівництво й далі стояло на позиціях «воєнного комунізму» з його продовольчою розкладкою; але в країні вибухнула гостра криза, в основі якої було неприйняття широкими народними масами цієї політики. У лютому 1921 р. на території УСРР зафіксовано 118 значних повстань, спрямованих проти політики «воєнного комунізму». Незадоволення більшовицькою диктатурою наростало і в робітничому середовищі. Отже, РКП(б) зіткнулася з масовим опором її політиці комуністичного будівництва.

X з’їзд партії (березень 1921 р.), відмовився від «воєнного комунізму».

Особливості:

 • неп у 1921 р. так і не прийшов в українське село (а в 1922 р.);
 • установлення високої ставки продподатку, при його вилученні застосовувалися репресивні заходи.

Неп в УСРР та його складові:

 • першим і найголовнішим кроком до нової економічної політики (непу) була заміна продрозкладки на продподаток;
 • допускалося застосування вільнонайманої праці в селянських господарствах, оренда землі;
 • сприяння кооперації, гальмування розвитку великих господарств;
 • у місті ця політика запроваджувалася швидше. У 1921 р. були скасовані заборони на дрібне приватне підприємництво і торгівлю. Деякі підприємства передавалися в оренду, концесії;
 • дозвіл найманої праці у промислових і торгових закладах;
 • зміни в керівництві державною промисловістю: відмова від жорсткої централізації, трудових мобілізацій, широке впровадження економічних методів господарювання, господарського розрахунку. На цих засадах працювали державні підприємства, які об’єднувалися в трести. Зрівнялівка в оплаті праці відходила в минуле.

Але доки політична влада була в руках більшовиків, великі підприємства, банки, транспорт, зовнішня торгівля залишалися державними, керівництво було спроможним тримати під контролем капіталістичні відносини в економіці. Отже, неп був реакцією на об’єктивні обставини — кризовий стан економіки, невдоволення селян продрозкладкою, спад світового робітничого руху тощо. Запровадження непу в Україні зумовило відродження приватної ініціативи, сприяло поліпшенню економічної ситуації.

Неп обмежувався сферою економічного життя. Відповідних політичних змін у суспільстві не відбувалося. Тоталітарні тенденції посилювалися.

Відбудова народного господарства. Процес стабілізації економічного та соціального життя в Україні:

 • перехід до непу поклав початок відбудові народного господарства. До середини 20-х рр. виробництво електроенергії та продукції машинобудування перевищило довоєнний рівень, а от рівень чорної металургії був далекий від цього показника. Питома вага продукції промисловості України в СРСР становила майже 24 %;
 • особливо швидко відбудовувалася легка і харчова промисловість. У цих галузях були досить сильні позиції приватного капіталу;
 • підвищення продуктивності праці, підвищення рівня життя населення, але періодичні економічні кризи, зростання безробіття;
 • можна вважати, що на кінець 1925 р. відбудова промисловості України закінчилася. Сільське господарство перевищило обсяг довоєнної валової продукції у 1926-1927 господарському році;
 • у грудні 1925 р. черговий з’їзд РКП(б) перейменував партію на ВКП(б), ухвалив рішення за короткий термін перетворити країну з аграрної в індустріальну, тобто взяв курс на індустріалізацію.

Наприкінці 20-х рр. відбувається згортання непу і перехід до директивної економіки.

Національна політика радянської влади в УСРР. Причини «українізації». Перехід до непу визначив зміст і напрями розвитку національної культури в 20-х рр. Держава прагнула за всяку ціну зберегти контроль над культурою, усіма проявами духовного життя:

 • керівництво бачило, що без задоволення мінімуму національних потреб українського народу доля більшовизму буде під загрозою;
 • прагнення посилити контроль і вплив комуністичної партії в суспільстві через українську мову;
 • створення позитивного образу більшовиків на міжнародній арені;
 • українізація мала замінити певний суверенітет УСРР, втрачений після входження до СРСР.

Саме ці обставини були основою політики «коренізації», яка після XII з’їзду РКП(б), що відбувся в 1923 р., стала впроваджуватися в усіх радянських республіках, а в Україні мала назву українізації.

Політика «коренізації» в УСРР (українізація):

 • виховання кадрів із представників корінної національності;
 • запровадження в роботу партійного, радянського та господарського апаратів рідної для населення мови;
 • розширення мережі шкіл із рідною мовою, видання преси, книг;
 • розвиток національної культури під керівництвом партії.

Важливе значення мало те, що ключовим у справі українізації наркоматом освіти в 1924-1927 рр. керував Олександр Шумський, а в 1927-1933 рр. — Микола Скрипник. Вони зробили чимало для ліквідації пригнобленого становища, в якому український народ перебував до революції.

Наслідки українізації, її вплив на суспільство й українську культуру:

 • сприяла залученню до культурного будівництва багатьох представників національної інтелігенції, повернувся в Україну видатний історик М. Грушевський, актор М. Садовський, приїхали галицькі діячі;
 • кількість українців у держапараті зросла з 35 до 54 %, в апараті ЦК партії 42 % володіли мовою народу;
 • на діловодство українською мовою перейшло 75 % місцевих державних установ і організацій;
 • рідною мовою навчалися у 25 % вишів, 50 % технікумів, 85 % початкових шкіл, 97 % дітей у школах;
 • українською мовою видавалося до 89 % періодичних видань, ставили п’єси близько 75 % театрів;
 • відбувся стрибок у розвитку культури («Відродження», згодом «Розстріляне відродження»);
 • забезпечено культурно-національні права нацменшин (1927 р. — визнані росіяни, 1924 р. — утворення Молдавської автономії);
 • українці перетворилися на модерну урбанізовану та консолідовану націю, що порушило рівновагу між комуністичним режимом і українським національним рухом.

Суспільно-політичне життя. Ліквідація багатопартійності. Але це явище більшовиками підпорядковувалося основному завданню — перебудові культури в Україні на засадах комунізму. Українізація допускалася лише тією мірою, якою не суперечила інтересам найвищого партійного керівництва. Багато українських керівників, будучи росіянами або російськомовними, чинили опір українізації. Повільний хід дерусифікації партійних структур визначив характер і темпи українізації в цілому.

У самому середовищі КП(б)У існувало невдоволення диктатом Москви в усіх сферах життя. У 1926 р. О. Шумський піддав критиці політику більшовиків, спрямовану на насадження на керівних постах представників неукраїнської частини населення. Він піддав критиці керівника КП(б)У Л. Кагановича, вимагаючи замінити його українцем, але сам поплатився посадою. Молодий економіст Михайло Волобуєв аргументовано довів, що Україна, як і за часів царизму, залишається економічною колонією Росії. Виступи цих діячів були проявом національно-комуністичних поглядів. Така ж доля очікувала більшість членів УКП, яка існувала протягом 1920-1925 рр. таким чином, крім більшовицької партії інших не існувало, зміцнюється тоталітарний режим.

Отже, українізація створила своєрідну соціально-політичну ситуацію, котра стимулювала сплеск національно-комуністичних настроїв в Україні. Але наприкінці 20-х рр. ці тенденції були перервані.

Утворення Кримської АСРР. У жовтні 1921 р. в південній частині Таврійської губернії (на півострові) створена Кримська АСРР, яку всупереч логіці адміністративно віднесли до РСФРР. Проіснувала до 1945 р.

Молдавська АСРР. 12 жовтня 1924 р. утворена Молдавська АСРР у складі УСРР, до складу якої увійшли 11 районів Лівобережжя Дністра, центром стала Балта, згодом — Тирасполь. Метою її створення був тиск на Румунію, довести, що молдавани зовсім окремий народ від румунів, щоб зрештою приєднати Бессарабію до СРСР. Населення автономії наполовину складалося з українців. Ліквідована в 1940 р.

Кампанія з ліквідації неписьменності дорослих. Одним з важливих завдань культурно-освітньої роботи була ліквідація неписьменності серед дорослого населення. Ставилося завдання не лише навчити робітників і селян читати, писати та рахувати, а й прищепити їм комуністичну ідею. Уся навчальна література мала забезпечити поєднання елементарної освіти з вихованням відданосте новому ладові, непримиренносте до його противників. З 1921 р. — створення шкіл для ліквідації неписьменності (лікнепи), з 1923 р. —товариство «Геть неписьменність!», очолював Г. Петровський. 70 % дорослих у містах і 50 % у селах навчилися грамоті — кінець 20-х рр.

Українське національне відродження 20-х рр. Особливості розвитку української культури. Освіта. Наприкінці 1925 р. поза школою залишалося ще понад 40 % дітей шкільного віку. Українці серед студентів вишів становили лише трохи більше половини, хоча їх було 80 % від усього населення республіки.

Наука. Всеукраїнську академію наук у 20-х рр. очолювали визначні природознавці В. Липський і Д. Заболотний. Особливо плідно діяв історико-філологічний відділ, у якому працювали видатні мовознавці А. Кримський і С. Єфремов. Дедалі більшою ставала ідеологізація діяльності наукових установ.

Література. Найпомітнішою постаттю в літературі того часу був Микола Хвильовий (справжнє прізвище Фітільов), лідер Вільної академії пролетарської літератури (ВАПЛІТЕ). У літературній дискусії 1925-1928 рр. про шляхи розвитку української літератури він наполягав на недоцільності однобічної орієнтації на російську культуру, закликав брати найкраще з європейських досягнень. Письменник був розкритикований генеральним секретарем ЦК КП(б)У (1925-1928 рр.) Л. Кагановичем. Інші видатні письменники — П. Тичина, В. Сосюра, М. Зеров, М. Рильський, М. Драй-Хмара, В. Підмогильний, Г. Косинка, Б. Антоненко-Давидович, М. Куліш.

Образотворче мистецтво. Тривала діяльність художників оригінальної школи послідовників М. Бойчука, в творчості яких у неповторний синтез зливалися елементи староукраїнського та візантійського живопису. Засяяв талантом молодий графік В. Касіян (літографія «Гуцул з квіткою», естамп «Карпатська мати», 1923 р.). Продовжував плідно працювати Ф. Кричевський («Життя», триптих «Любов. Сім’я. Повернення», 1925-1927 рр.). В архітектурі досягненням слід вважати зведення в тодішній столиці УСРР Харкові будівлі Держпрому (1925-1928 рр.). У галузі скульптури плідно працював І. Кавалерідзе, пам’ятники Г. Сковороді в Лохвиці, Т. Шевченку в Полтаві. У театральному мистецтві виділявся театр ім. І. Франка під керівництвом Г. Юри й, особливо, театр «Березіль», на чолі якого стояв видатний режисер Лесь Курбас. Наприкінці 20-х рр. прославився своїми фільмами «Звенигора», «Арсенал», «Земля» кінорежисер Олександр Довженко.

Політика більшовиків щодо релігії та церкви в Україні. Існування УАПЦ влада дозволяла поки тривав неп і діяв курс на українізацію. Офіційно проголошено свободу совісти, відокремлено церкву від держави і школу від церкви. У 1921-1923 рр. під приводом боротьби з голодом відбулося відкрите пограбування храмів. Протягом 20-х рр. не припинялася атеїстична пропаганда.

Хронологічний довідник

1921-1923 рр. — масовий голод в Україні.

1922 р. — входження УСРР до складу СРСР.

1923 р. — початок політики коренізації/українізації в УСРР.

1925 р. — проголошення курсу на індустріалізацію.

Персоналії

Волобуев Михайло (24.01.1900, Миколаїв — 20.06.1972, Ростов-на-Дону, нині у РФ) — учений-економіст. Екстерном закінчив екон. відділ Харківського ін-ту професійної освіти. У 20-х рр. — наук. працівник науково-дослідного інституту ВУАН у Харкові. 1928 опублікував у журналі «Більшовик України» дві статті під назвою «До проблем української економіки», в яких обґрунтовано доводив, що Україна за рад. влади, як і в часи Рос. імперії, залишається екон. колонією Росії. Через деякий час В., зазнавши переслідувань з боку офіційних рад. о-цій, був змушений написати спростування своєї теорії та засудити свої попередні погляди як помилкові, згодом репресований (1933-1938). Згодом завідував кафедрою Ростовського фін.-екон. ін-ту.

Хвильовий Микола (спр. Фітільов; 13.12.1893, с. Тростянець Харківської губ., тепер районний центр Сумської обл. — 13.05.1933, Харків) — відомий письменник, публіцист. Воював на фронтах громадянської війни у повстанському загоні УНР, згодом у Червоній армії. З 1919 — член КП(б)У. 1921 почав друкуватися, переїхав до Харкова. Належав до літ. о-цій «Гарт» (з 1923), ВАПЛІТЕ (1925-1927). Ініціював літ. дискусію (1925-1928), закликав орієнтуватися на «психологічну Європу», висунув гасло «Геть від Москви! Дайош Європу!», яке набрало політ. звучання. Змушений був «каятися», «визнавати помилки». На знак протесту проти арешту свого товариша М. Ялового покінчив життя самогубством. X. — автор зб. поезій, оповідань, роману «Вальдшнепи», публіц. праць та ін.

Шумський Олександр (2.12.1890, с. Рудня Борова Житомирського пов. Волинської губ., тепер с. Нова Борова Володарськ-Волинського р-ну Житомирської обл. — 18.09.1946) — відомий політ. діяч. Член УПСР (1917-1919), боротьбистів (1919-1920), з 1920 — у КП(б)У. Член УЦР. З вересня 1924 до лютого 1927 НІ. — нарком освіти, активно проводив політику українізації, порушив питання про усунення Л. Кагановича з посади ген. секретаря ЦК КП(б)У і заміщення його українцем В. Чубарем. 1927 звільнений з посади. Ш. був заарештований 13.05.1933, перебував в ув’язненні та на засланні. 1946 намагався повернутися в Україну, дорогою був убитий за особистим розпорядженням Й. Сталіна, Л. Кагановича і М. Хрущова.

Терміни та поняття

Індустріалізація (від лат. «діяльність, старанність») — система заходів, спрямованих на прискорений розвиток важкої промисловості з метою технічного переозброєння економіки й зміцнення оборони країни, процес створення вел. машинного виробництва в усіх галузях господарства країни.

«Коренізація» — політика більшовиків у мовно-культурному питанні, спрямована на залучення на бік рад. влади інтелігенції та селянства корінних національностей (у тому числі українців). Сприяла створенню видимості гармонійного та вільного розвитку республік у складі СРСР. Запроваджена на XII з’їзді РКП(б) 1923, її укр. видозміна називається «українізація».

Нова економічна політика (неп) — екон. політика більшовиків 1921—1928, що прийшла на зміну політиці «воєнного комунізму»; відмова від негайного переходу до комунізму, при цьому політ. влада цілком зберігалася в більшовиків. Один з осн. елементів — продподаток, передбачався комплекс заходів для денаціоналізації частини підприємств, легалізація торгівлі, допускалася оренда, дрібна прив. власність, розширилася сфера товарно-грошових відносин, скасування зрівнялівки в оплаті праці робітників, створювався ринок робочої сили та ін.

Тоталітарний режим, тоталітаризм (від фр. «сукупність, повнота», яке в свою чергу походить від лат. «весь, цілий») — політ. лад, за якого держ. влада зосереджується в руках певної групи (найчастіше політ. партії), яка знищує дем. свободи, повністю підпорядковує всі сфери життя своїм інтересам і утримує контроль над с-вом методами терору, політ. й духовного закабаления.

Українізація — тимчасова політика ВКП(б), здійснювана в Україні у 1920 — на поч. 30-х рр., укр. різновид політики коренізації. Її суть полягала у тому, щоб управлінські структури оволодівали мовою і к-рою місцевого населення, а також поповнювалися за рахунок його представників. Це мало забезпечити моск. центрові контроль над Україною не тільки силовими, а й адмін.- політ. засобами. Однак в офіційних документах декларувалося, що осн. метою цієї політики є сприяння розвиткові укр. мови та к-ри. На 1923 тільки 797 з 11 826 відповідальних працівників парт.-держ. апарату УСРР заявили, що знають укр. мову. Нац. склад держ. апарату республіки був переважно неукраїнським. Найактивнішими діячами у. були Олександр Шумський і Микола Скрипник, які посідали пост наркома освіти УСРР у 1924-1927 і 1927-1933 відповідно. Найвищі посади продовжували займати неукраїнці. З 1927 став помітним процес згортання у., з 1930 почалося масштабне цькування нац. інтелігенції, з 1933 у. була остаточно припинена, а її активні діячі або прихильники були репресовані.

Коментарі

Поки що немає коментарів. Чому б вам не розпочати обговорення?

  Залишити відповідь

  Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *