Популярні записи
Дистанційне навчання ВАРТІСТЬ КРЕДИТУ – 10 клас
Дистанційне навчання Правовідносини – 9 клас

Узагальнення знань з розділу “Україна в перші повоєнні роки”

Узагальнення знань з розділу “Україна в перші повоєнні роки”

1. У якому році Українська РСР стала членом Організації Об’єднаних Націй?А 1945 р.Б 1947 р.В 1949 р.Г 1954 р.2. До розгрому якої галузі науки привела перемога в 1940-х рр. так званого «лисенківського напрямку» — вчення Т. Лисенка?А астрономіїБ генетикиВ політичної економіїГ історії України3. Що було однією з особливостей післявоєнної відбудови України (1945 — початок 1950-х рр.)?А широкомасштабне залучення висококваліфікованих європейських спеціалістівБ першочергова відбудова галузей важкої промисловості, транспорту, енергетикиВ використання західної фінансової та технічної допомоги за «планом Маршалла»Г спрямування основних капіталовкладень у сільське господарство, соціальну сферу4. Суть політики радянізації західних областей України в період післявоєнної відбудови (1945 — початок 1950-х рр.) полягала:А у переселенні українців західних областей до центральних і східних областей УРСРБ в уніфікації всіх сфер життя відповідно до норм, утверджених у СРСРВ у репресіях проти священиків Української греко-католицької церквиГ у придушенні збройної боротьби підпілля ОУН і загонів УПА5. Що з названого належить до причин відновлення репресій після Великої Вітчизняної війни?А масові виступи населення проти політичного режимуБ прагнення Й. Сталіна придушити самосвідомість населенняВ виникнення опозиційних угруповань у партіїГ прагнення Й. Сталіна зміцнити країну перед загрозою «холодної війни»6. Кампанія боротьби з «космополітизмом», що мала місце в повоєнні роки, мала яскраво виражений:А антиукраїнський характерБ антисемітський характерВ антиамериканський характерГ антиросійський характер7. Як позначився на внутрішньому житті в СРСР та УРСР початок «холодної війни»?А широкий розвиток дисидентського рухуБ масова реабілітація політичних в’язнівВ депортація кримських татар та інших народівГ боротьба з космополітизмом8. Розпорядження: «Швидкими темпами переселити українців і мішані сім’ї на приєднані землі, не утворюючи групи і не ближче, ніж за 100 км від кордону» стосується:А акції «пацифікації»Б операції «Вісла»В плану «Ост»Г операції «Велика блокада»9. Операція «Вісла» — це:А переселення українського населення з його етнічних територій, що увійшли до складу Польщі та УРСР, здійснене на підставі договору 1945 р.Б спільна польсько-радянська військова операція на території Західної України проти загонів УПА та місцевого населення, яке їх підтримувалоВ примусове виселення українського населення з його етнічних земель на сході Польщі до її західних воєводств, здійснене польським урядом у 1947 р.Г воєнна операція Армії Крайової проти загонів УПА на завершальному етапі Другої світової війни10. У якому році УРСР стала членом ООН?А 1943 р.Б 1945 р.В 1947 р.Г 1954 р.11. На що сподівалися бійці УПА, які вели нерівну боротьбу в 1940—1950-х рр. із радянськими каральними органами?А загальне повстання населення проти радянської владиБ початок війни між СРСР та країнами ЗаходуВ зміну влади в СРСРГ проголошення УРСР своєї незалежності12. Із якою метою в Україні наприкінці 1940 — на початку 1950-х рр. було розгорнуто кампанії боротьби проти «космополітизму» та «низькопоклонства перед Заходом»?А посилити роль української національної інтелігенції в суспільствіБ відновити тотальний політико-ідеологічний контроль за суспільствомВ мобілізувати суспільство на здійснення відбудови народного господарстваГ переконати радянське суспільство в перевагах соціалізму над капіталізмом13. Розвиток культури в період 1946—1953 рр. характеризувався:А відродженням традицій «українізації» 1920-х рр.Б створенням творчих літературно-мистецьких об’єднаньВ послабленням партійного керівництва і контролюГ проведенням кампанії проти «низькопоклонства перед Заходом»14. Відмінність процесу радянізації західних областей України (1944—1950-ті рр.) від процесу радянської модернізації України (1929—1938 рр.) полягала в здійсненні:А колективізації сільського господарстваБ відбудови народного господарстваВ індустріалізації промисловостіГ культурної революції15. Низькі темпи розвитку легкої промисловості та сфери послуг в УРСР у період післявоєнної відбудови були спричинені:А визначеністю пріоритетності відбудови важкої промисловостіБ відсутністю попиту населення на товари та послугиВ значними постачаннями товарів легкої промисловості по системі ленд-лізГ скасуванням карток на продовольчі та промислові товари16. Процес післявоєнної відбудови в Україні (1945 — початок 1950-х рр.) характери зувався:А першочерговою відбудовою важкої промисловості та енергетики з опорою лише на власні сили та ресурси Радянського СоюзуБ відбудовою економіки України як самостійного, самодостатнього комплексу з використанням західної фінансової та технічної допомогиВ наявністю достатньої кількості кваліфікованої робочої сили та спрямуванням основної частини капіталовкладень у відбудову соціальної сфериГ поверненням усіх евакуйованих на схід СРСР підприємств, їх модернізацією на базі обладнання, які СРСР отримував як репарації17. Унаслідок Другої світової війни до складу УРСР увійшли українські землі, які в міжвоєнний період (1921—1938 рр.) перебували у складі:А Німеччини, Польщі, УгорщиниБ Чехословаччини, Литви, РумуніїВ Польщі, Румунії, Чехо-СловаччиниГ Литви, Німеччини, Угорщини18. За оцінками історика О. Бойка, «..характерною рисою стратеги радянського керівництва в процесі відновлення господарства було повернення до довоєнної моделі розвитку народного господарства». Що було покладено в основу вказаної моделі?А розвиток базових галузей важкої промисловості за рахунок ресурсів сільського господарстваБ співіснування державного, кооперативного і приватного секторів господарстваВ спрямування основних капіталовкладень у легку промисловість, соціальну сферуГ скорочення державних дотацій воєнно-промислового комплексу19. Хто очолював урядову делегацію УРСР на Сан-Франциській (1945 р.), Паризькій (1946—1947 рр.) та Дунайській (1947 р.) міжнародних конференціях?А Д. МануїльськийБ Л. КагановичВ М. ПідгорнийГ М. Хрущов20. Чим було зумовлене таке повідомлення сільгоспвідділу ЦК КП(б)У: «З лютого 1946 р. почався масовий наплив населення Брянської, Калузької, Орловської, Одеської, Полтавської, Київської, Вінницької та інших областей у західні області України за хлібом…»?А повоєнною хвилею колективізаціїБ повоєнним голодомВ радянізацією західних областей УкраїниГ збройною боротьбою ОУН-УПА21. До якого періоду розвитку радянської науки належать процеси, описані в уривку з історичного джерела?«…Багато біологів заявляють, що вони фактично позбавлені можливості обговорювати важливі питання біологи та захищати теоретичні позиції в науці, проти яких виступає у пресі Лисенко, що створилася монополія одного напрямку в біології. Вчені відзначають, що в силу цього створюється видимість офіційного схвалення теоретичних поглядів т. Лисенка в області біології…».А відбудовиБ «відлиги»В застоюГ перебудови22. У якому уривку з історичних джерел відображено особливості економічного розвитку УРСР у період повоєнної відбудови?А «Темпи промислового розвитку Західної України були вищими, ніж на сході України. У роки четвертої п’ятирічки тут споруджено понад 2,5 тисяч великих і середніх промислових підприємств»Б «Члени колгоспів та інших сільськогосподарських кооперативів, які виявили бажання вести селянське (фермерське) господарство, мають право безперешкодно виходити з них…»В «Великі зрушення сталися в сільському господарстві України. Завершено суцільну колективізацію…»Г «Розвиток стахановського руху на селі висунув десятки тисяч передовиків боротьби за високі врожаї…»23. У якому році відбулася подія, про яку йдеться в уривку з історичного джерела?«У теперішній нашій ситуації, коли завдяки героїчним подвигам і славній перемозі Радянського Союзу всі українські землі з’єдналися разом і український народ став господарем на всіх своїх землях, було б невиправданим гріхом продовжувати в нашому народі ненависть і братовбивчу боротьбу, причиною якої в історії була… унія. Виходячи з цього, собор постановляє скасувати постанови Брестського Собору 1596 р., ліквідувати унію… і повернутися до нашої батьківської святої православної віри і Руської Православної Церкви».А 1939 р.Б 1944 р.В 1946 р.Г 1949 р.24. Про яку міжнародну організацію йдеться в цитованому документі?«Засідання рекомендує, щоб Українська Радянська Соціалістична Республіка і Білоруська Радянська Соціалістична Республіка були запрошені стати членами-засновниками пропонованої міжнародної організації…»А Лігу НаційБ Організацію Об’єднаних НаційВ Раду ЄвропиГ Раду економічної взаємодопомоги

Схожі статті
Гість, залишиш коментар?