ЛЮДСЬКА ГІДНІСТЬ ТА ПРАВА ЛЮДИНИ

Завдання:
1) Опрацюй тему за підручником, або прочитай текст наведений нижче.
2) Попрацюй із запитаннями та завданнями наведеними нижче тексту.
1. Витоки гуманізму. Гідність і совістьСучасний світ побудований на засадах гуманізму (від латин. humanitas — людяність, humanus — людяний, homo — людина) — вчення про те, що найвищою цінністю є людина, яка має право на вільне самовизначення та волевиявлення. Уперше цей термін з’явився в Римській імперії і позначав вищу форму розвитку людських чеснот. У добу Відродження гуманістичними називали ті сфери знання, що стосувалися вивчення духовного світу людини. Звідси пішла й назва гуманітарних наук — наук про людину.Головним принципом вчення гуманістів було те, що людина, наділена розумом і безсмертною душею, чеснотами й безмежними творчими можливостями, є вільною у своїх вчинках і думках, а її найбільшою цінністю є почуття гідності.Гідність проявляється в опорі будь-яким посяганням на індивідуальність та незалежність людини; ґрунтується на визнанні людиною принципової моральної рівності з іншими людьми; не дозволяє особистості зневажливо ставитися до інших і, у свою чергу, вимагає ставитися до неї з повагою. Гуманісти вважали, що важливими також є творчі й розумові здібності людини, а не її походження. Із цього випливала наступна теза гуманістів: усі люди є рівними у своїх правах і гідності від народження.Однією з найважливіших людських чеснот вчені-гуманісти вважали совість. Її визначають як усвідомлення й почуття моральної відповідальності за свою поведінку і вчинки перед самим собою та іншими людьми. Головною функцією совісті вважають самоконтроль, нагадування людині про її моральні обов’язки, відповідальність за свої вчинки, яку вона несе перед іншими і собою. Совість проявляється у почуттях сорому, каяття, жалю за вчиненим. Вона є внутрішнім регулятором у виборі вчинків і напрямів життєвої поведінки людини.1) Чому гідність людини є найбільшою цінністю?2) Які риси притаманні совісті?2. Рівноправність. Охорона й захист людської гідностіОтже, головними цінностями людства гуманісти визначали гідність та совість людини. За час, що минув від доби Відродження, розуміння гуманізму значно розширилося. Нині, крім розуміння людини й людської гідності як головних цінностей, воно також передбачає невід’ємність людського права на щастя, саморозвиток, самовираження; право людини на збереження поваги, самоповаги та гідності; необхідність створення в суспільстві умов для гармонійного розвитку та вдосконалення особистості; неприпустимість будь-яких форм соціального й духовного гноблення людини; визнання блага людини як головного критерію оцінювання соціальних інститутів, а людяності — як норми відносин між індивідами, соціальними групами та державами.Гідність — внутрішня переконаність людини у власній цінності, почуття самоповаги та поваги до інших людей.Організація Об’єднаних Націй (ООН) — всесвітня міжнародна організація, створена для збереження та зміцнення миру у світі, розвитку співробітництва між державами. До ООН належать 193 держави.
Ліворуч: Люди, оцінені за їхніми вміннями. Праворуч: Люди, оцінені за їхньою гідністюЯк ви розумієте ці зображення? Чи може бути гідність однієї людини менша або більша за гідність іншої?Перелічені права людини об’єднує поняття рівноправності. Воно передбачає, що ці права належать усім людям на Землі від народження та без винятку. Документально це було закріплено прийнятою в 1948 р. Генеральною Асамблеєю ООН Загальною декларацією прав людини. Головним її принципом є те, що всі люди народжуються вільними й рівними у своїх правах та гідності. Країни учасниці ООН будують своє законодавство на основі принципів, проголошених Загальною декларацією прав людини. У такий спосіб закони кожної країни охороняють гідність своїх громадян. Якщо ж країна не здатна забезпечити захист невід’ємних людських прав, її громадяни можуть звертатися до міжнародних правозахисних організацій.Важливою запорукою охорони людської гідності є визнання як державою, так і всім її населенням того принципу, що всі люди е рівними у своїх правах, що жодна людина не е кращою за іншу або має більше право на блага, що належать всім. Так само важливим є не лише виховання почуття власної гідності, але й вміння поважати гідність інших людей.Обґрунтуйте доцільність і важливість головного принципу Загальної декларації прав людини.ВИСНОВКИРозвиток принципів гуманізму сприяв створенню цілісної системи прав і свобод людини, втілених у Загальній декларації прав людини, прийнятій ООН у 1948 р. У її основу покладено принцип, що всі люди народжуються однаково рівними та вільними у своїх правах.ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ1. Що таке людська гідність? Якими є основні характеристики поняття гідності?2. Що таке гуманізм? Які принципи в характеристиці людини передбачає гуманізм?3. Як пов’язані вчення гуманізму й концепція людської гідності?4. Мислитель XX ст. Мартін Гайдеггер вважав, що совість для людини — це поклик, який примушує її згадати про свою скінченність, інертність і неповторну індивідуальність. Поклик совісті виникає мовчки. Поясніть, як ви це розумієте.5. Як принципи гуманізму проявилися у формуванні сучасного розуміння прав і свобод людини?7. Обговоріть у групах висловлювання філософа Іммануїла Канта: «Втратити гідність — це все одно, що прирівняти себе до речі, стати інструментом у руках інших людей, при цьому здійснити це із власної волі».8. У сучасному світі, як і раніше, існує чимало чинників, що принижують людську гідність. Наведіть приклади, поширені в нашій країні.9. Підготуйте презентацію на тему «Я маю гідність».10. Напишіть есе на тему «Для чого людині совість?»

Коментарі

Поки що немає коментарів. Чому б вам не розпочати обговорення?

    Залишити відповідь

    Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *