Популярні записи
Дистанційне навчання ІНТЕРНЕТ – 10 клас

Узагальнення знань з теми «Світ інформації та мас-медіа» – 10 клас

Узагальнення знань з теми «Світ інформації та мас-медіа» – 10 клас

Громадянська освіта

29 березня

Узагальнення знань з теми «Світ інформації та мас-медіа» – 10 клас

Тести

1. Як називається нагляд і контроль держави за мас-медіа?

А реклама

Б лобізм

В цензура

Г «джинса»

2. Як називають гарантовану державою можливість людини безперешкодно висловлювати думки в мас-медіа?

А свобода пересування

Б свобода совісті

В свобода слова

Г свобода зібрань

3. Медіа — це

А інструменти та засоби передачі будь-якої інформації з будь-якою метою

Б відомості, що прийняті та усвідомлені споживачем і визнані ним як важливі

В вид інформації, розрахований на масового споживача

Г засоби поширення інформації для масового споживання

4. Що із запропонованого НЕ є ознакою медіатексту?

А вторинність

Б завершеність

В потокове виробництво

Г колективне виробництво

5. Яка основна відмінність соціальної реклами від інших її видів?

А спрямованість на широкі кола населення

Б фінансується благодійними організаціями або державою

В не розрахована на отримання прибутку в кінцевому результаті

Г створюється задля використання в політичній боротьбі

6. Основоположним принципом якого підходу до пояснення свободи слова є те, що людська гідність не може бути забезпечена без свободи слова?

А ліберального

Б утилітарного

В позитивістського

Г демократичного

7. Що з наведеного нижче вважається головним принципом роботи професійного журналіста?

А виховування патріотичних громадян своєї країни

Б формування суспільної думки, корисної для загального блага

В забезпечення читачів інформацією, що відповідає їхнім смакам та очікуванням

Г надання читачам цінної, повної, достовірної інформації

8. Цензура в демократичних суспільствах характеризується

А втручанням держави у творчу діяльність митців задля недопущення поширення небажаних для влади ідей

Б обмеженням поширення відомостей, що зображують владу в негативному світлі

В забезпеченням стабільності державного ладу поряд із дотриманням прав і свобод людини

Г існуванням системи обов’язкових дозволів, сертифікацій, реєстрацій, ліцензій, які мають отримати мас-медіа для роботи

9. Як у середовищі журналістів називають приховану рекламу?

А «джинса»

Б фейк

В медіа

Г маніпуляція

10. Якщо в медіатексті активно використовують емоційно забарвлені слова, оцінні судження, заклики до конкретних дій, він є

А професійним

Б неупередженим

В маніпулятивним

Г інформативним

11. Наявність чого з переліченого в медіатексті рекомендують вважати ознакою його достовірності?

А даних соціологічних досліджень

Б двох або більше джерел інформації

В коментарів експертів

Г цитат з офіційних документів

12. Доступність із найвіддаленіших куточків планети до єдиного інформаційного простору найповніше забезпечує

А реклама

Б преса

В телебачення

Г Інтернет

Схожі статті
Гість, залишиш коментар?