Популярні записи

Урок контролю і корекції навчальних досягнень з розділу «Українські землі у складі Австро-Угорщини в другій половині ХІХ ст.» – 9 клас

Урок контролю і корекції навчальних досягнень з розділу «Українські землі у складі Австро-Угорщини в другій половині ХІХ ст.» – 9 клас

1. Що зумовлювало посилення русофільських настроїв серед українства Східної Галичини в 1850—1860-ті рр.?А поширення діяльності Російської православної церкви на західноукраїнських земляхБ політика «нової ери» у польсько-австрійсько-українських відносинахВ придушення російськими військами угорської революції 1848—1849 рр.Г скасування кріпацтва в Наддніпрянській Україні2. У якому регіоні України сформувалися перші українські політичні партії?А Східній ГаличиніБ Північній БуковиніВ ЗакарпаттіГ Наддніпрянщині3. Яка українська партія першою у своїй програмі визначила метою боротьби незалежність України?А Революційна українська партіяБ Русько-українська радикальна партіяВ Українська соціал-демократична робітнича партіяГ Українська народно-демократична партія4. Чим була зумовлена масова трудова еміграція українців наприкінці XIX ст.?А аграрним перенаселенням українських земельБ прагненням російського та австрійського урядів позбутися українського населенняВ нерозвиненість міського життя на українських земляхГ одвічне прагнення до нових пригод і відкриттів5. Відкриття кафедри української історії у Львівському університеті, перетворення Літературного товариства ім. Т. Шевченка на Наукове з державною субсидією стало наслідком:А реформ Марії Терезії та Йосифа IIБ революції 1848—1849 рр.В політики «нова ера»Г революції 1905—1907 рр.6. Яка течія в українському русі на західноукраїнських землях стала домінуючою наприкінці XIX ст.?А москвофільськаБ старорусинськаВ радикальнаГ народовська7. У якому році у Львові було створено перший осередок товариства «Просвіта»?А 1849 р.Б 1868 р.В 1875 р.Г 1892 р.8. Яку кооперативну організацію було засновано у Галичині в 1883 р. В. Нагірним?А «Просвіта»Б «Дністер»В «Сільський господар»Г «Маслосоюз»9. Метою розгортання кооперативного руху на західноукраїнських землях наприкінці XIX ст. було:А покращення соціально-економічного становища українського селянстваБ створення великих колективних сільськогосподарських підприємствВ формування єдиного загальноукраїнського сільськогосподарського ринкуГ організація міграції українського селянства за океан10. Для представників якої суспільно-політичної течії другої половини XIX ст. були характерними такі погляди?«Ми не можемо більше китайським муром відділяти себе від наших братів, відкидаючи мовні, літературні, релігійні та етнічні зв’язки, що єднають нас з усім російським світом…»А москвофілівБ хлопоманівВ народовцівГ радикалів11. Коли було засновано Літературне товариство ім. Т. Шевченка?А 1862 р.Б 1868 р.В 1873 р.Г 1892 р.12. Про якого історичного діяча йдеться?«Письменник, учений, громадський і політичний діяч. У 1875 р. закінчив Дрогобицьку гімназію, навчався у Львівському, Чернівецькому та Віденському університетах. Із 1894 р. очолював філологічну секцію, а з 1898 р. також етнографічну комісію НТШ, редагував “Літературно-науковий вісник”. Стояв біля витоків Української радикальної партії. Свої твори почав друкувати на початку 1870-х рр. Залишив значну поетичну, прозову, публіцистичну спадщину».А Ю. БачинськогоБ Ю. РоманчукаВ І. ФранкаГ В. Стефаника

Схожі статті
Гість, залишиш коментар?