Популярні записи

Узагальнення знань з теми «Україна в період загострення кризи радянської системи(1965 – 1985рр.)»

Узагальнення знань з теми «Україна в період загострення кризи радянської системи(1965 – 1985рр.)»

Узагальнення знань з теми «Україна в період загострення кризи радянської системи(1965 – 1985рр.)»Учня/учениці 11 класу__________________________________________________________________Тести1. Наслідком розвитку дисидентського руху в період «застою» стало:А внесення до Конституції СРСР та УРСР статей про громадянські права і свободиБ посилення партійного контролю над творчою інтелігенцієюВ зародження робітничого руху і розгортання масових страйківГ обмеження функцій і компетенції каральних органів (КДБ і МВД)2. Піднесення опозиційного руху в Україні в другій половині 1970-х рр. було передусім спричинено:А подіями в Чехословаччині, які отримали назву «Празька весна»Б інтервенцією СРСР в Афганістан та згортанням міжнародної політики «розрядки»В підписанням СРСР Гельсінського заключного актаГ придушення революції в Угорщині3. Який із наведених фактів свідчить про наслідки політики русифікації УРСР?А переведення спеціалістів з України у віддалені райони СРСРБ підпорядкування підприємств на території УРСР союзному керівництвуВ швидке скорочення кількості українських шкіл в УРСРГ охорона західних кордонів УРСР прикордонними військами СРСР4. Широкомасштабному впровадженню заходів, які увійшли в історію під назвою «реформи Косигіна», передувало:А проведення локальних економічних експериментівБ розроблення продовольчої і житлової програмВ оприлюднення політики прискорення і гласностіГ придушення Угорської революції та «Празької весни»5. Як Конституція УРСР 1978 р. визначала соціально-економічний лад, що існував у республіці?А база для побудови соціалізмуБ розвинутий соціалізмВ реальний соціалізмГ комуністичне суспільство6. Що з названого належало до підсумків проведення у другій половині 1960-х рр. економічної реформи під керівництвом О. Косигіна?А передача функцій міністерства раднаргоспамБ акціонування промислових підприємствВ зростання обсягу промислового виробництваГ приватизація дрібних підприємств торгівлі7. Хто з керівників УРСР найбільшою мірою сприяв процесу русифікації республіки?А О. КириченкоБ М. ПідгорнийВ П. ШелестГ В. Щербицький8. Швидке зростання кількісного складу КПУ в 1970-х — на початку 1980-х рр. було зумовлене переважно тим, що:А громадяни УРСР непохитно вірили в комуністичне майбутнєБ було запроваджено систему обов’язковості прийняття членів ЛКСМУ (комсомолу) до лав партіїВ членство в партії відкривало перспективи кар’єрного зростанняГ забезпечувало матеріальний добробут9. Що належить до характерних рис політичного життя СРСР в 1970-ті — середині 1980-х рр.?А прискорена реабілітація політичних в’язнівБ відмова від критики культу особи Й. СталінаВ скорочення кількісного складу партійного апаратуГ скасування положення про керівну роль КПРС10. Що стало результатом реформ О. Косигіна, що проводилися у другій половині 1960-х рр.?А створення на селі фермерських господарствБ ліквідація воєнно-промислового комплексуВ скасування державної монополії на зовнішню торгівлюГ відновлення централізованої системи управління економікою11. Що було однією з причин глибокої кризи радянської моделі розвитку на початку 1980-х рр.?А існування надцентралізованої системи управлінняБ висока продуктивність праці робітниківВ спроба запровадження елементів ринкової економікиГ відмова від фінансово-технологічної допомоги країн Заходу12. Утворення Української громадської групи сприяння виконанню Гельсінських угод пов’язано з:А подіями «Празької весни»Б інтервенцією радянських військ до АфганістануВ ухваленням ООН Загальної Декларації прав людиниГ проведенням Наради з безпеки та співробітництва в Європі13. Що стало приводом для усунення П. Шелеста з посади Першого секретаря ЦК КПУ?А книга «Україно наша Радянська»Б підтримка М. Хрущова на жовтневому пленумі ЦК КПРС 1964 р.В «Празька весна»Г судовий процес над УРСС14. Українська Гельсінська група головним завданням своєї діяльності вважала:А реалізацію Україною конституційного права на вихід зі складу СРСРБ ліквідацію монополії КПРС на владу та демократизацію суспільного життя в УкраїніВ ознайомлення світового співтовариства з фактами порушення прав людини в УкраїніГ здійснення структурної перебудови економіки України на ринкових засадах15. Чим супроводжувалися зміни політичного керівництва УРСР у 1972 р.?А хвилею арештів дисидентівБ зростанням цін на продукти харчуванняВ прийняттям нової Конституції УРСРГ впровадженням косигінської реформи16. Як наприкінці 1960-х — у середині 1980-х рр. називали людей, які не поділяли панівної в СРСР ідеології?А дисидентамиБ космополітамиВ «лишениями»Г анархістами17. Що було однією з ознак дисидентського руху в Україні у другій половині 1960-х — першій половині 1980-х рр.?А мирний, ненасильницький характер боротьбиБ поширення руху лише в західних областях УкраїниВ домінування релігійної течії, її зовнішня підтримкаГ координація масових антиурядових акцій із московськими групами18. Яким шляхом розвивалася економіка УРСР у 1970—1980-ті рр.?А прискоренимБ інтенсивнимВ екстенсивнимГ пропорційним19. Поява в середині 1970-х рр. концепції розвинутого соціалізму стала одним із проявів:А утвердження принципів політичного плюралізмуБ політико-ідеологічної кризи радянської моделі розвиткуВ активізації діяльності правозахисного рухуГ становлення багатопартійності в суспільстві20. Яке визначення відповідає поняттю «номенклатура»?А узагальнююча назва посадовців різних рівнів, що є ланками командно-адміністративної системиБ система, за якої функціонують і ведуть боротьбу за владу політичні партіїВ політика розміщення промислових об’єктів без урахування існуючої сировинної бази, трудових ресурсів, екологічної ситуації, потреб регіонуГ система управління, за якої частина функцій центральної влади переходить до місцевих органів самоврядування21. Що стало наслідком підписання СРСР угоди, уривок із якої наведено?«…Держави-учасниці поважатимуть права людини та основні свободи, включаючи свободу думки, совісті, релігії та переконань, для всіх, незалежно від раси, статі, мови і релігії…»А завершення хрущовської «відлиги»Б зародження Народного руху УкраїниВ створення Української Гельсінської групиГ початок косигінських реформ22. Прочитайте уривок із книги М. Горбачова «Життя і реформи» і вкажіть прізвище партійно-державного діяча, під керівництвом якого проводилася описувана реформа.«…Реформа була для свого часу досить сміливою, перш за все в плані розширення самостійності підприємств і товарно-грошових відносин між ними. Добре пам’ятаю, яке пожвавлення вона викликала в суспільстві, які породила надії, надавши позитивний вплив на розвиток економіки у восьмій п’ятирічці, мабуть, найбільш успішної в післявоєнні роки».А О. КосигінБ М. ХрущовВ П. ШелестГ М. Підгорний23. Якому керівнику УРСР так пояснював Генеральний секретар КПРС Л. Брежнєв мотив його усунення з посади: «Ти багато виявляв самостійності у розв’язанні питань, часто не рахувався з Москвою. Були елементи місництва і прояви націоналізму»?А П. ШелестуБ В. ЩербицькомуВ Д. МануїльськомуГ М. Хрущову24. Який керівник УРСР пишався такими здобутками?«…інтелігенцію прагнув підтримувати, особливо молодь. А те, що “пробили”, “довели” і встановили Шевченківську премію як найвищу нагороду республіки, котра присуджується тільки раз у житті, те, що прийняли спеціальну постанову Ради Міністрів про створення державного заповідника на Хортиці, цим пишався й пишаюся сьогодні. Так само, як і тим, що брав посильну участь у захисті чудових кінострічок Юрія Іллєнка, у створенні Музею-заповідника української народної архітектури та побуту в селі Пироговому».А М. ПідгорнийБ П. ШелестВ В. ЩербицькийГ Л. Кравчук

Схожі статті
Гість, залишиш коментар?