Тематичне оцінювання з розділу “Особистість та її ідентичність” – 10 клас

Тематичне оцінювання з розділу "Особистість та її ідентичність" - 10 клас

І. Виберіть правильний варіант відповіді

1. Яка з наведених характеристик відображає розуміння людини

як біосоціальної істоти?

А формується під впливом загальнолюдської культури

Б у ній біологічно закладена здатність до активного розвитку в соціальному середовищі

В визначає тілесну організацію людини

Г за своєю сутністю людина — духовна істота, але водночас

прив’язана до свого тіла

2. Як називають процес засвоєння людиною знань, норм та цінностей,

що дозволяють їй бути повноправним членом суспільства?

А індивідуалізація

Б асиміляція

В соціалізація

Г демократизація

3. Людину, що належить до постійного населення якої-небудь держави, користується її правами й виконує обов’язки, встановлені законами цієї держави, називають

А особою

Б громадянином

В особистістю

Г персоною

4. Сукупність своєрідних і неповторних якостей, що відрізняють одну

людину від іншої, визначає зміст терміна

А індивідуальність

Б особа

В персона

Г громадянин

5. Знайти застосування своїм талантам і здібностям, яке б дозволяло

задовольняти свої потреби, людина здатна завдяки

А самореалізації

Б соціалізації

В індивідуалізації

Г приватизації

6. Загальне визначення людиною цінностей відбувається в процесі

А демократизації

Б соціалізації

В індивідуалізації

Г приватизації

7. Як називають форму організації молоді як автономного цілісного

утворення всередині панівної культури?

А субкультура

Б контркультура

В елітарна культура

Г масова культура

8. Яка функція сім’ї полягає в задоволенні притаманних кожній

людині потреб в особистому щасті та любові?

А виховна

Б емоційна

В господарсько-побутова

Г рекреативна

9. Функція первинної соціалізації здійснюється

А школою

Б сім’є ю

В однолітками

Г мас-медіа

10. Коли починається етап продовженої соціалізації?

А у зрілості

Б у юнацтві

В у старості

Г в отроцтві

11. Здатність пристосовуватися до різних умов називають

А здоров’ям

Б адаптивністю

В мобільністю

Г креативністю

12. Який із термінів позначає усталену законодавством форму стосунків між чоловіком і жінкою?

А сім’я

Б шлюб

В родина

Г спорідненість

ІІ. Оберіть правильні відповіді на тестові завдання.

13. Ідентичність – це:

А) підвищення власного освітнього рівня;

Б) розуміння своєї унікальності, з одного боку, та відчуття належності до певної

соціальної групи – з іншого;

В) відчуття себе сучасною людиною.

14. Особистість може ідентифікувати себе:

А) лише з однією соціальною групою;

Б) з декількома соціальними группами одночасно;

В) тільки з рідними та близькими людьми.

15. Окремі елементи власної ідентичності можна змінювати:

А) лише з дозволу батьків;

Б) ніколи не можна змінювати;

В) це особистий вибір кожної людини

16. Громадянська ідентичність – це:

А) правова належність до певної країни (громадянство за паспортом);

Б) тимчасова належність до певної країни;

В) особистісна якість, що формується на основі особистих і суспільних цінностей

і правових вимог держави.

ІІІ.

17. Поставте терміни у правильній відповідності

1. Адаптація

А – творчі здібності індивіда, що характеризуються здатністю до продукування принципово нових ідей і входять у структуру обдарованості як незалежний фактор.

2. Ідентифікація

Б – усвідомлення того, хто я є і з ким я, дозволяє людини відчути себе особистістю, усвідомити власну гідність.

3. Креативність

В- перехід індивіда, соціального об’єкта або цінності, створеної або модифікованої завдяки людській діяльності, від однієї соціальної позиції до іншої

4. Соціальна мобільність

Г– безперервний процес активного пристосування людини

до постійно мінливих умов соціального середовища і професійної діяльності.

ІV.

18. Дайте розгорнуту відповідь на запитання, наведіть приклади, зробіть висновок

1. Запишіть і проаналізуйте свої життєві цілі. Цілі мають бути:

• позитивними;

• чіткими;

• особистими.

2. Люди частіше досягають життєвих цілей, якщо їх занотовують, тож укладіть їх за певним порядком

Короткострокові (декілька місяців – рік)

Середньострокові (1–5 років)

Довгострокові (10–15 років)

Коментарі

Поки що немає коментарів. Чому б вам не розпочати обговорення?

    Залишити відповідь

    Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *