Популярні записи
Українознавство Українська наука

ЕФЕКТИВНА КОМУНІКАЦІЯ. КОНФЛІКТИ – 10 клас

ЕФЕКТИВНА КОМУНІКАЦІЯ. КОНФЛІКТИ – 10 клас

Завдання до уроку: 1) Прочитай текст тут, або за підручником 16 параграф.2) Обов’язково, знайди час для перегляду відеоматеріалів до теми уроку(дивись нижче).3) Виконай присьмово 10 або 11 завдання (на вибір – дивись вкінці тексту) та надсилай фото-звіт у Viber.


1. Роль спілкування в житті людини та суспільства. Комунікація

Спілкування — це процес людської діяльності, що здійснюється з метою встановлення контактів між окремими людьми й цілими групами. Без спілкування людське суспільство просто не існуватиме. Із самої появи першої людини воно стало причиною та запорукою формування соціуму. Сучасні люди не можуть обходитися без спілкування в жодній сфері свого життя.

Залежно від різних характеристик виділяють велику кількість типів спілкування. Основним є поділ спілкування на вербальне та невербальне.

Вербальне спілкування (від латин. verbalis — словесний) здійснюється за допомогою мови, а тому є унікальним видом спілкування, доступним людині. До певної міри людина навчається цьому виду спілкування в процесі соціалізації, проте для опанування мистецтва спілкування на високому рівні необхідні спеціальне навчання й зусилля.

Невербальне спілкування відбувається за допомогою міміки, жестів і пантоміміки, через прямі сенсорні або тілесні контакти (тактильні, зорові, слухові, нюхові та інші відчуття й образи, отримані від іншої особи). Невербальні форми й засоби спілкування притаманні не тільки людині, але й деяким тваринам, наприклад собакам, мавпам і дельфінам. У більшості випадків невербальні форми й засоби спілкування людини є вродженими.

Також спілкування поділяють на типи відповідно до його мети:

• ділове спілкування — спілкування, метою якого є досягнення будь-якої чіткої угоди або домовленості;

• виховне спілкування передбачає цілеспрямований вплив одного учасника на іншого з досить чітким уявленням бажаного результату;

• діагностичне спілкування — спілкування, метою якого є формулювання певного уявлення про співрозмовника або отримання від нього будь-якої інформації (спілкування лікаря з пацієнтом);

• інтимно-особистісне спілкування можливе за умови зацікавленості партнерів у встановленні та підтримці довірливого й глибокого контакту, виникає між близькими людьми і значною мірою є результатом попередніх взаємин.

Конфлікт — явище, що виникає в результаті зіткнення протилежних дій, поглядів, інтересів, прагнень, планів різних людей або мотивів і потреб однієї людини.

ЕФЕКТИВНА КОМУНІКАЦІЯ. КОНФЛІКТИ - 10 клас

Які елементи вербального та невербального спілкування можна простежити на цьому зображенні?

Однією з важливих складових сфери спілкування є комунікація (від латин. communicatio — повідомлення, передача; communico — роблю загальним). Спочатку цей термін позначав передачу будь-чого на відстані. У сучасному світі він має кілька значень. У широкому значенні комунікація — це взаємодія, зв’язок, спілкування між живими істотами. У соціології комунікація — це окрема дисципліна, що вивчає процеси та результати різноманітних видів взаємодії між істотами.

У повсякденному житті досить часто поняття «комунікація» використовується у значенні «спілкування». Однак це не завжди доцільно. У процесі комунікації суб’єкт передає інформацію об’єкту, який має її прийняти й діяти відповідно до отриманої команди. Унаслідок цього в ході комунікації об’єктами можуть виступати як люди, так і тварини або машини.

Інформація, яку передають під час комунікації, залежно від її характеру може сприйматися повністю або з певними втратами. Так, повідомлення, отримане через мобільний зв’язок, передає лише певні факти, але не здатне відобразити прихований зміст, пов’язаний з емоційним станом того, хто його відправив.

Під час спілкування передача інформації відбувається інакше — у формі спілкування рівноправних і вільних партнерів. Зміст переданої інформації може бути таким самим, як і під час комунікації, однак завдяки іншому механізму передачі його сприйняття буде іншим. На обох кінцях ланцюжка передачі інформації розміщені активні суб’єкти спілкування. Вони увійшли в контакт свідомо й тому не лише повідомляють одне одному про певні факти, але в разі потреби змінюють їх, уточнюють, доповнюють тощо. Фактично в процесі спілкування відбувається формування на основі початкової інформації нової, яка е спільним досягненням учасників спілкування.

ЕФЕКТИВНА КОМУНІКАЦІЯ. КОНФЛІКТИ - 10 клас

Наведіть приклади того, як ви розумієте ці правила.

Комунікація як засіб передачі інформації передбачає, що той, хто її передав, втрачає цю інформацію, і повноцінного зворотного зв’язку немає. Так, передаючи повідомлення, суб’єкт лише отримує підтвердження, що об’єкт отримав надіслане повідомлення. У той самий час спілкування спричиняє те, що його учасники не втрачають інформацію, а збагачують її тим новим, що дізнаються одне від одного. Учасники комунікації залишаються відокремленими одне від одного, а між тими, хто спілкується, виникає певна спільність.

Чому людині необхідне спілкування?

2. Що таке конфлікт. Виникнення конфліктів

Якщо у процесі спілкування зіштовхуються інтереси сторін, то це називають конфліктом. Конфлікт не завжди передбачає сварку або бійку і є невід’ємною частиною людського існування. Існування в суспільстві протилежних думок та пошук шляхів до їх примирення є однією з основ сучасного демократичного суспільства.

Конфліктні ситуації є невід’ємною частиною нашого життя. Певною мірою вони навіть є необхідними, оскільки сприяють розвитку різноманітних ситуацій. Проте вони, звичайно, різняться за своїми масштабами та впливом на суспільне життя. Існує багато видів конфліктів. Вони розрізняються за тим, між ким і через що відбуваються.

ЕФЕКТИВНА КОМУНІКАЦІЯ. КОНФЛІКТИ - 10 клас

На підставі опису життєвої ситуації поясніть, як розгортаються стадії конфлікту.

У випадку, якщо суперечність виникає між соціальними ролями, що виконує одна людина, йдеться про внутрішній конфлікт. Так, він може виникнути в людини, якій через велику завантаженість на роботі не вистачає часу на виконання сімейних обов’язків. Також вони можуть відбуватися між окремими особами, їхніми групами, спільнотами чи державою.

Конфлікти розрізняють за предметами. Відповідно до цього існують:

• політичні конфлікти — між країнами й державами, що відбуваються за території, сфери впливу або інтереси;

• економічні конфлікти — між різноманітними за кількістю групами або суб’єктами з приводу ресурсів або грошей;

• культурні та релігійні конфлікти — між групами або окремими суб’єктами культурного розвитку чи віросповідання;

• професійні конфлікти — між представниками різних професій або галузей народного господарства з приводу економічних або соціальних цінностей;

• етнічні конфлікти — між народами за території розселення або умови проживання.

ЕФЕКТИВНА КОМУНІКАЦІЯ. КОНФЛІКТИ - 10 клас

Поясніть зміст ілюстрації.

Метою будь-якого конфлікту, крім внутрішньоособистісних, є досягнення певної користі за рахунок інтересів інших. Основними видами конфліктів за характером їх перебігу є:

• суперництво — боротьба за визнання особистих досягнень і творчих здібностей особи з боку суспільства, групи, організації тощо. Її метою є набуття кращих професійних позицій, суспільного визнання, винагород, а змістом — демонстрація своєї переваги шляхом досягнення соціально важливих і престижних результатів;

• конфронтація — пасивне протистояння протиборчих груп із відмінними політичними, економічними та соціальними інтересами. Відбувається найчастіше без відкритих зіткнень, але пов’язана зі здійсненням тиску на суперника;

• конкуренція — особлива форма суперництва, в основу якої покладено прагнення отримати вигоду або доступ до дефіцитних ресурсів.

Чи можна уникнути конфліктів? Чим корисний конфлікт?

3. Способи розв’язання конфліктів

Спілкування — складне мистецтво. Там, де не вистачає культури спілкування, можуть виникати конфлікти. Найчастіше їхньою причиною бувають розбіжності думок інших про вас та вашої власної про себе. Узагалі безконфліктного життя не буває. Тому варто усвідомлювати, як відбуваються конфлікти і що необхідно для їх подолання.

Для успішного подолання конфлікту доцільно дотримуватися певних рекомендацій.

• У конфлікті завжди програють обидві сторони і не буває переможців. З’ясовувати, хто завинив більше, не має сенсу. Краще зробити перший крок до примирення — це унаочнить вашу силу характеру й самоповагу.

• Розпочніть розмову з опису тих конкретних обставин, які вас не влаштовують. Намагайтеся бути якомога об’єктивнішими. Чим детальнішими і конкретнішими будуть ваші аргументи, тим краще.

• Опишіть свої почуття в цій ситуації. Чимало конфліктів між співрозмовниками ускладнюється невисловленими думками.

ОСНОВНІ ШЛЯХИ РОЗВ’ЯЗАННЯ КОНФЛІКТІВ

ЕФЕКТИВНА КОМУНІКАЦІЯ. КОНФЛІКТИ - 10 клас

Інколи обмін ними дозволяє одразу змінити ситуацію. Використовуйте прості слова («я не розумію», «я не очікую», «я відчуваю образу» тощо).

• Намагайтеся почути протилежну сторону та зрозуміти її. Необхідно пам’ятати, що у вас різне мислення, різне бачення ситуації, що, власне, і спричинило конфлікт. Слухайте уважно, не перебивайте і не сперечайтеся. Цим ви продемонструєте співрозмовнику власне прагнення згоди. Усвідомлюйте, що він висловлює не істину (як і ви), а свою позицію.

• Бажано розібратися у своїх глибинних думках. Можливо, ви інакше зрозуміли співрозмовника або вам не сподобалося щось, узагалі не пов’язане з безпосередньою проблемою, а те, що існувало раніше.

• Знайдіть можливість висловити конкретні пропозиції щодо зміни ситуації. Не варто виголошувати ультимативні заяви — позитивні перспективи більш привабливі. Визначте, що виграє ваш співрозмовник, якщо змінить свою поведінку.

Чи може конфлікт розв’язатися сам собою, чи його необхідно цілеспрямовано вирішувати?

ВИСНОВКИ

Зіткнення інтересів людей спричиняє конфлікти. Уникнути їх фактично неможливо. Однак необхідно навчитися конструктивно розв’язувати конфлікти, використовуючи розуміння їхньої природи, поведінки, інтересів і мотивів їхніх учасників.

Головною перешкодою для розв’язання конфлікту часто стає позиція природного егоїзму його учасників. Подолати її можна, навчившись бути уявно як усередині ситуації, так і поза нею; подивитися на інтереси обох сторін очима спостерігача.

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

1. Що таке конфлікт?

2. Що таке спілкування? Яку роль воно відіграє в житті людини?

3. У чому полягає відмінність комунікації від спілкування?

4. Які види конфліктів визначають за характером їхнього перебігу?

5. Назвіть основні шляхи розв’язання конфліктів.

6. Які вам відомі стадії конфліктів, що виникають у людському спілкуванні?

7. Охарактеризуйте особливості й типи конфліктів.

8. Яких правил доцільно дотримуватися для подолання конфліктів у людському спілкуванні?

9. Чи доцільно розв’язувати всі конфлікти?

10. Давньогрецький мислитель Сократ сказав: «Заговори, щоб я тебе побачив». Напишіть есе за цим висловом, виклавши в ньому роздуми, до яких він спонукає.

11. Спробуйте проаналізувати свою поведінку. Який зі способів урегулювання конфліктів ви обираєте найчастіше? Чому? До яких наслідків це може призвести?

Схожі статті
Гість, залишиш коментар?