Популярні записи

10 клас. Узагальнення знань з теми «Утвердження комуністичного тоталітарного режиму в Україні»

10 клас. Узагальнення знань з теми  «Утвердження комуністичного тоталітарного режиму в Україні»

Історія України

10 лютого

Узагальнення знань з теми

«Утвердження комуністичного тоталітарного режиму в Україні»

учня/учениці 10-го класу

_________________________________________________________

1. «Розстріляне відродження» — це умовна назва:

А покоління українських політичних діячів часів Української революції, знищених під час терору 1930-х рр.

Б групи українських «буржуазних спеціалістів», розстріляних під час боротьби зі «шкідництвом» у 1920—1930-х рр.

В літературно-мистецької генерації України 1920—1930-х рр., репресованої сталінським режимом

Г плеяди видатних українських учених, засуджених у 1930-х рр. у справі Спілки визволення України

2. У якому році столиця УСРР з Харкова була перенесена до Києва?

А 1921 р.

Б 1927 р.

В 1934 р.

Г 1936 р.

3. Що стало головною причиною Голодомору 1932—1933 рр.?

А посуха та неврожай

Б цілеспрямована політика вищого партійного керівництва

В провал політики індустріалізації

Г агресивна політика проти УСРР сусідніх держав

4. Яке положення можна віднести до наслідків індустріалізації 1930-х рр.?

А комплексний розвиток народного господарства

Б високі темпи розвитку важкої промисловості

В інтенсивний розвиток легкої промисловості

Г розвиток наукомістких технологій

5. «Перекачування коштів із села в місто» наприкінці 1920-х — у 1930-ті рр. було:

А одним із засобів матеріального стимулювання селян

Б одним із джерел фінансування індустріалізації

В однією з умов проведення грошової реформи

Г одним зі шляхів обмеження зростання цін

6. Із якою метою в Україну було направлено комісію на чолі з В. Молотовим, що працювала упродовж жовтня 1932 — січня 1933 рр.?

А проведення кадрових змін у партійному керівництві республіки

Б контролю за створенням політвідділів МТС

В контролю за повним виконанням хлібозаготівельного плану

Г участі в розслідуванні справи Спілки визволення України

7. Що призвело до скорочення майже вдвічі кількісного складу КП(б)У в 1938 р. порівняно з 1932 р.?

А повна зневіра населення в комуністичній перспективі України

Б «великий терор»

В протест комуністів проти Голодомору

Г наростання загрози Другої світової війни

8. Що належить до результатів державної політики в СРСР в галузі культури наприкінці 1930-х рр.?

А розквіт авангардного мистецтва

Б ліквідація масової неписьменності

В скасування державної цензури засобів масової інформації

Г забезпечення і захист ідейного різноманіття в галузі культури

9. Одна з причин прийняття рішення про суцільну колективізацію сільського господарства полягала в прагненні радянського керівництва:

А зберегти традицію общинного землеволодіння

Б замінити продрозкладку продподатком

В відмовитися від примусових методів управління сільським господарством

Г знайти кошти для фінансування індустріалізації

10. Теорія про «посилення класової боротьби у міру просування до соціалізму» була ідеологічним обґрунтуванням:

А прискореної індустріалізації

Б суцільної колективізації

В посилення масових репресій

Г переозброєння армії

11. Якою була мета здійснення суцільної колективізації?

А зміцнення матеріально-технічної бази сільськогосподарського виробництва та піднесення добробуту селян

Б допомога держави процесу колгоспного будівництва та вдосконалення агротехніки й агрокультури

В встановлення державного контролю над сільськогосподарським виробництвом і використання його ресурсів для модернізації всього господарства

Г подолання продовольчої кризи в країні, заміна екстенсивного сільськогосподарського виробництва інтенсивним

12. Що з названого є наслідками державної політики в галузі культури в УРСР (СРСР) у 1930-х рр.?

А звільнення культури від ідеологічного контролю

Б скасування цензури, дозвіл на створення приватних видавництв

В заохочення існування різноманіття художніх стилів і форм

Г утвердження соціалістичного реалізму як єдиного художнього методу в мистецтві

13. Що з названого можна віднести до наслідків індустріалізації 1930-х рр.?

А комплексний розвиток народного господарства

Б високі темпи розвитку важкої промисловості

В інтенсивний розвиток легкої промисловості

Г розвиток наукомістких технологій

14. Яке визначення розкриває суть поняття «індустріалізація»?

А примусове й безвідплатне вилучення майна на користь держави в результаті адміністративного чи судового рішення

Б перехід промислових підприємств із приватної власності у власність держави

В процес створення великого машинного виробництва в основних галузях народного господарства. Створення виробництва засобів виробництва

Г примусове вилучення державою чи органами влади за певну плату майна громадян, підприємств або установ

15. Що дало можливість більшовицькому керівництву реалізувати плани форсованої колективізації українського села?

А українські селяни щиро вірили в ідеали комунізму та підтримували політику КП(б)У

Б масштабні репресії та Голодомор

В колгоспи швидко довели селянам свою ефективність

Г широка агітаційна кампанія та економічна зацікавленість селян

16. Підбиваючи підсумки Шахтинської справи на липневому (1928 р.) пленумі ЦК ВКП(б) Й. Сталін висунув тезу, яка стала визначальною для його подальшої політики. Суть її полягала в такому:

А класова боротьба буде загострюватися в країні у міру її просування до соціалізму

Б можливість побудови соціалізму в одній окремо взятій країні

В жити стало краще, жити стало веселіше

Г теперішнє покоління радянських людей житиме при комунізмі

17. Як називається художній метод, що утвердився в радянському мистецтві в 1930-х рр., який вимагав відтворювати дійсність не такою, яка вона є, а такою, якою вона повинна бути з точки зору інтересів робітничого класу?

А критичний реалізм

Б революційний конструктивізм

В пролетарський авангардизм

Г соціалістичний реалізм

18. Яке поняття виникло у зв’язку зі здійсненням сталінської індустріалізації?

А трест

Б концесія

В продрозкладка

Г стахановець

19. 7 серпня 1932 р. Й. Сталін власноруч написав постанову про охорону соціалістичної власності, яка за крадіжку колгоспної чи кооперативної власності передбачала розстріл із конфіскацією майна або позбавлення волі строком не менше 10 років із конфіскацією майна. Як сучасники називали цю постанову?

А воєнний комунізм

Б ліквідація куркульства як класу

В «Закон про п’ять колосків»

Г нова економічна політика

20. Згідно з постановою РНК УСРР занесення на «чорну дошку» за «злісне саботування хлібозаготівель» передбачало:

А конфіскацію всього продовольства й посівного фонду, припинення постачання товарів

Б ліквідацію «куркулів» і «підкуркульників» і виселення решти селян до Сибіру

В надання екстреної продовольчої допомоги членам колгоспу за рахунок селян-одноосібників

Г вилучення зерна, господарського інвентарю і відправка на примусові роботи на промислові новобудови

21. Жертвою якої репресивної акції став С. Єфремов?

А справа Спілки визволення України

Б Шахтинської справи

В Голодомору

Г «Закону про п’ять колосків»

22. Що стало наслідком створення в 1934 р. Спілки письменників України?

А припинення масових репресій серед літераторів

Б утвердження ідеологічного контролю за творчістю митців

В формування самобутньої течії модерністів

Г поглиблення процесів українізації

23. Стахановський рух був започаткований у роки:

А воєнного комунізму

Б нової економічної політики

В індустріалізації

Г радянізації західних областей України

24. «Закон про п’ять колосків» був складовою політики:

А масових репресій проти селянства

Б уведення госпрозрахунку між державою і колгоспами

В перерозподілу землі заможних господарств на користь бідняцьких

Г освоєння цілинних і перелогових земель

Схожі статті
Гість, залишиш коментар?